• Tập hợp, động viên và giúp đỡ hội viên nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực phòng trừ côn trùng và sinh vật gây hại nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe nhân dân.
  • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hội thảo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, chính sách pháp luật liên quan tới nghề nghiệp cho hội viên.
  • Triển khai chương trình, dự án, tư vấn, thẩm định, phản biện xã hội, giám định, cung cấp dịch vụ công về các vấn đề thuộc lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
  • Tổ chức nghiên cứu khoa học và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tư vấn, dịch vụ, lập các dự án nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân theo quy định của pháp luật.
  • Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm với những chuyên ngành có liên quan và các tổ chức khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
  • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.
  • Đại diện cho hội viên trong các quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội theo quy định của pháp luật.
  • Bảo trợ, giúp đỡ hội viên triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia đánh giá các công trình khoa học, các dự án trong lĩnh vực phòng trừ côn trùng gây hại trong gia dụng và y tế.
  • Chủ trì hoặc tham gia xây dựng các chương trình, dự án để kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước những giải pháp nhằm phát triển chuyên ngành phòng trừ côn trùng ở Việt Nam theo quy định của pháp luật.
  • Xuất bản sách, tài liệu chuyên môn, tạp chí và trang web, trang mạng xã hội của Hội theo quy định của pháp luật để huấn luyện, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, trao đổi kinh nghiệm, cập nhật thông tin, trau dồi đạo đức nghề nghiệp cho hội viên theo quy định của pháp luật