TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Trần Vũ Phong

Chủ tịch Hội

2

Trần Chí Cường

Phó Chủ tịch Hội

3

Phan Hưng

Phó Chủ tịch Hội

4

Nguyễn Thị Thu Hà

Ủy viên

5

Lương Thị Hằng

Ủy viên