File đăng ký: 

+ Dành cho Hội viên tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

 ĐƠN ĐĂNG KÝ

Tham gia Hội Phòng trừ côn trùng Việt Nam

Kính gửi: Hội Phòng trừ côn trùng Việt Nam

Tập thể đơn vị chúng tôi nhất trí với điều lệ của Hội Phòng trừ côn trùng Việt Nam, chúng tôi làm đơn này đăng ký tự nguyện  tham gia Hội.

 1. Thông tin cơ bản về tổ chức
 2. a) Tên:
 3. b) Địa chỉ:
 4. c) Số Giấy phép hoạt động (điều lệ): ………………… do ………………… cấp ngày ... tháng ... năm ...
 5. d) Người đại diện theo pháp luật:
 6. Người đại diện tổ chức tham gia Hội
 7. a) Họ và tên: ………………………….; Chức vụ: …………………; Ngày sinh: …………………
 8. b) Địa chỉ:
 9. c) Số điện thoại:
 10. d) Email:

Trân trọng đề nghị Hội Phòng trừ côn trùng Việt Nam xem xét, đồng ý để chúng tôi tham gia Hội./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

....., ngày ...… tháng ....… năm 2020
QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

+ Dành cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Tham gia Hội Phòng trừ côn trùng Việt Nam

Kính gửi: Ban vận động thành lập Hội Phòng trừ côn trùng Việt Nam

Sau khi nghiên cứu tôn chỉ, mục đích, lĩnh vực dự kiến hoạt động, phạm vi hoạt động của Hội Phòng trừ côn trùng Việt Nam, tôi tán thành và tự nguyện làm đơn này để đăng ký tham gia Hội.

 1. Họ và tên:
 2. Sinh ngày:
 3. Nghề nghiệp:
 4. Địa chỉthường trú:  
 5. Số căn cước/CMND:
 6. Điện thoại:                    Email:                            Ngày sinh:
 7. Địa chỉliên hệ: :  

       Trân trọng đề nghị Ban vận động thành lập Hội Phòng trừ côn trùng Việt Nam xem xét, đồng ý để tôi tham gia Hội./.

 

 

........, ngày       tháng       năm 2020
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(ký và ghi rõ họ tên)